Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Uradni naziv družbe: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju JP LPT d. o. o.)
Telefon: 01 300 12 00
Telefax: 01 300 70 09
E-pošta: info@lpt.si
Spletna stran: www.lpt.si
Odgovorna oseba: mag. Andrej Orač
Tip odgovorne osebe: direktor
Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2011
Datum zadnje spremembe: 13. 5. 2020
Spletni naslov, kjer je katalog dostopen: www.lpt.si
Druge oblike kataloga: Na elektronskem naslovu info@lpt.si si lahko katalog naročite tudi v tiskani obliki.

2. Splošni podatki o JP LPT d. o. o. in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga 

2.1  Organigram in podatki o organizaciji JP LPT d. o. o. 

Organigram – JP LPT d.o.o.

JP LPT d. o. o. izvaja dejavnosti treh obveznih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) in ene izbirne GJS, in sicer:

 • urejanje in čiščenje javnih tržnic,
 • urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin,
 • vzdrževanje občinskih cest,
 • upravljanje s pristanišči ter vstopno izstopnimi mesti

Poleg tega JP LPT d. o. o. izvaja tudi druge/tržne dejavnosti.

Seznam notranjih organizacijskih enot:

 • Sektor tržnice
 • Sektor parkirišča
 • Sektor prometna oprema in signalizacija
 • Področje tehnika
 • Področje komerciala

Število zaposlenih: 157

Sektor tržnice, Področje komerciala ter deloma Področje tehnika delujejo na naslovu Kopitarjeva ulica 2 v Ljubljani. Sektor parkirišča deluje na naslovu Cesta dveh cesarjev bš v Ljubljani. Sektor prometna oprema in signalizacija deluje na naslovu Celovška cesta 160 v Ljubljani in na naslovu Centralne čistilne naprave v Zalogu, Cesta v Prod 100 v Ljubljani.

Uradne ure:

Uradne ure, namenjene poslovanju s strankami, so:
ponedeljek, torek, sreda in četrtek od 8. do 15. ure,
petek od 8. do 14. ure.

2.2 Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja: 

Aleksandra Nuždić 

JP LPT d. o. o.
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 300 12 03
E-naslov: aleksandra.nuzdic@lpt.si

Andrej Hočevar 

Namestnik osebe, pristojne za informacije javnega značaja
JP LPT d. o. o.
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 041 508 931
E-naslov: andrej.hocevar@lpt.si

2.3 Seznam glavnih predpisov z delovnega področja JP LPT d. o. o.
    2.3.1 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in drugih predpisov  

 

 

Opozorilo: Za neuradno prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni pripomoček, JP LPT d. o. o. ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

2.4 Seznam strateških, programskih in drugih dokumentov 

Strateški načrt:

Strateški načrt družbe od leta 2017 do leta 2021

Poslovni načrti:

leto 2012leto 2013leto 2014leto 2015leto 2016leto 2017leto 2018leto 2019, leto 2020leto 2021

Letna poročila:

leto 2010leto 2011leto 2012leto 2013leto 2014leto 2015leto 2016leto 2017leto 2018, leto 2019, leto 2020.

Javna naročila:

Javna naročila
Pregled objav na portalu javnih naročil
Pregled odločitev na portalu javnih naročil

JP LPT d. o. o. kot oseba javnega prava pri javnem naročanju postopa po zakonodaji za področje javnih naročil.

Informacije po enajstem in dvanajstem odstavku 10.a člena ZDIJZ

Informacije po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ
Informacije po 12. odstavku 10.a člena

Dostop do drugih podatkov

2.5 Seznam javnih evidenc

JP LPT d. o. o. ne upravlja z javnimi evidencami.

2.6 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Na podlagi 26. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) se katalog zbirk osebnih podatkov z opisi nahaja na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

JP LPT d. o. o. odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja (v nadaljevanju IJZ) na podlagi določil Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju ZDIJZ).

       2.7 Povezave na registre predpisov

3. Dostop do posameznih sklopov informacij javnega značaja 

Katalog IJZ omogoča uporabnikom pravico do vpogleda v organiziranost in področja delovanja JP LPT d. o. o. na podlagi ZDIJZ. Elektronski katalog IJZ omogoča uporabnikom še enostavnejši in učinkovitejši dostop do posameznih IJZ.

Več o izvrševanju pravic v zvezi z dostopom do IJZ je dostopno na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

       3.1 Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 

Način posredovanja IJZ prosilcem in v svetovni splet, zaračunavanje stroškov takega posredovanja, ceno in druge pogoje ponovne uporabe IJZ ter poročanje o zagotavljanju dostopa do IJZ, ureja Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. Stroški posredovanja IJZ

Stroške posredovanja IJZ, enotni stroškovnik in način plačila stroškov določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Za posredovanje IJZ lahko JP LPT d. o. o. prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV). Cene materialnih stroškov za posredovanje IJZ so (brez  DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 EUR,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 EUR,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 EUR,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 EUR,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe IJZ  so določeni v 20. do 26. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.