Iskanje Iskanje

Storitve

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (v nadaljevanju JP LPT d.o.o.) deluje skladno s Strateškim načrtom za obdobje od leta 2022 do 2027 in Poslovnim načrtom za tekoče leto. Realizacija poslovanja za preteklo leto je razvidna iz Letnega poročila.

Gospodarske javne službe

JP LPT d.o.o. izvaja, na podlagi odlokov in odredb Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL), naslednje gospodarske javne službe (v nadaljevanju GJS):

GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic

Dejavnost GJS urejanje in čiščenje javnih tržnic vključuje oddajanje tržnih površin v najem, njihovo urejanje oziroma vzdrževanje in čiščenje. JP LPT d.o.o. si prizadeva s kakovostnim opravljanjem storitev na vseh tržnicah oddati čim več razpoložljivih prodajnih prostorov, ki jih tehnološko in funkcionalno prilagaja novim zahtevam.

Na tržnicah se trgovanje izvaja v skladu z določili Tržnega reda na tržnicah, s katerimi upravlja družba JP LPT d. o. o., s spremembami in dopolnitvami in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom, določajo pravice in dolžnosti upravljavca tržnic in prodajalcev. Z živilskimi in neživilskimi izdelki se trguje na drobno. Za preskrbo prebivalcev so po obsegu in pomenu najpomembnejši kmetijski pridelki. Ponudba je pestra in odvisna od vremenskih pogojev. Kakovost pridelkov in drugega blaga nadzorujejo pristojni inšpektorati ministrstev Republike Slovenije. JP LPT d. o. o. izvaja dejavnost na sedmih tržnicah, ki so operativno samostojne enote.

Več o izvajanju navedene GJS v Odloku o urejanju in čiščenju javnih tržnic.

GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

JP LPT d. o. o. izvaja GJS urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin na javnih parkirnih površinah, ki so v lasti MOL in so glede na oddaljenost od središča mesta razvrščene v štiri tarifne razrede. Parkirne površine so javna parkirišča, med katere uvrščamo tudi parkirišča P+R, parkirne hiše, parkirišče za tovorna vozila in parkirišča ob voziščih, ki so namenjena predvsem kratkotrajnemu parkiranju, za katerega je potrebno plačilo parkirnine na parkomatih. Poleg tega JP LPT d. o. o. izvaja tudi dejavnost odvoza nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil ter njihovo hrambo.

Več o izvajanju navedene GJS v Odloku o urejanju javnih parkirišč in v Odloku o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana - s spremembami in dopolnitvami.

GJS vzdrževanje občinskih cest

Dejavnost GJS vzdrževanje občinskih cest vključuje redno vzdrževanje prometne signalizacije, urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb ter redno vzdrževanje cestnih naprav.

Več o izvajanju navedene GJS v Odloku o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana.

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na območju MOL, z namenom zagotavljanja vidnosti talnih označb, zato JP LPT d.o.o. v okviru GJS vzdržuje vzdolžne, prečne in druge označbe na vozišču, skrbi za kolesarske steze, za označbe na površinah za mirujoči promet, na avtobusnih postajališčih in podobno. Z rednim vzdrževanjem vertikalne signalizacije pa JP LPT d.o.o. zagotavlja predpisane stopnje odsevnosti prometne signalizacije, zagotavlja prometno varnost s pravilno in pravočasno postavitvijo, zamenjavo ter nadomestitvijo prometne signalizacije, zagotavlja urejenost uličnih tabel, vidnost prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal.

Z rednim urejanjem prometnih znakov in svetlobnih označb v okviru dejavnosti vzdrževanja občinskih cest JP LPT d. o. o. skrbi za pregled svetlobnih signalnih naprav in opreme na področju MOL (to so naprave za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na peščevih površinah, za spremljanje prometnih tokov, kabelsko kanalizacijo in kabelsko omrežje za potrebe prenosa signala v CUP). Poleg tega JP LPT d. o. o. skrbi, z zagotavljanjem pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne prometne signalizacije, za prometno varnost in pravilno prepustnost prometa na semaforiziranih križiščih in peš prehodih, skrbi za obveščanje uporabnikov v prometu med drugim tudi s sistemom radarskih tabel »Vi vozite«.

JP LPT d. o. o. prometno (horizontalno in vertikalno), turistično in drugo obvestilno signalizacijo postavlja, spreminja, dodaja, odstranjuje in vzdržuje na podlagi izdanih odločb Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MOL.

V sklopu vzdrževanja prometne signalizacije in opreme JP LPT d. o. o. skrbi tudi za nemoteno delovanje tekočih stopnic in ploščadi za invalide ter redno vzdrževanje infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo.

Za upravljanje in nadzor prometa na ljubljanskih občinskih cestah ter za obveščanje javnosti skrbijo zaposleni v Centru za upravljanje prometa (v nadaljevanju CUP), ki deluje znotraj JP LPT d. o. o. V CUP spremljajo prometne razmere z namenom zagotavljanja pretočnosti prometa in prometne varnosti.

Izbirna GJS upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti

JP LPT d.o.o. na podlagi Oddlok o določitvi plovbnega režima – s spremembami in dopolnitvami vzdržuje in čisti pristanišče in vstopno izstopna mesta na Ljubljanici, vzdržuje priveze za plavajoče naprave, pregleduje privezovanje plovil, s čimer zagotavlja varno vplutje in izplutje plovil.

Nadzor nad izvajanjem GJS opravlja pristojni Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MOL.

Druge oziroma tržne dejavnosti

JP LPT d.o.o. izvaja tudi druge oziroma tržne dejavnosti. Na osnovi povpraševanja izvaja različna dela, nudi najem vozil, oddaja v najem lesene zložljive stojnice in klopi, za katere zagotavlja prevoz, zagotavlja parkiranje na dveh parkiriščih in eni garažni hiši, izvaja poslovni najem optičnih vlaken, izdeluje in pregleduje elaborate prometnih zapor, nudi materiale in storitve za izvedbo cestnih zapor in oddaja počitniške enote. Na Cesti dveh cesarjev oddaja v najem poligon varne vožnje in organizira avtosejem. Nudi pa tudi najem površin v pristanišču na Špici. Cenik za navedene storitve, materiale in najeme je dostopen na naslednji povezavi.

JP LPT d. o. o. poleg storitev, ki so navedene v ceniku, izvaja tudi druga dela s področja prometne opreme in signalizacije (semaforizacija, talne oznake, prometni znaki, potopni stebrički …).

Organiziranost JP LPT d. o. o.

Delo v JP LPT d. o. o. je organizirano v treh sektorjih (Sektor tržnice, Sektor parkirišča, Sektor prometna oprema in signalizacija) in dveh področjih (Področje tehnika in Področje komerciala). Več o organiziranosti je razvidno iz organigrama.

Splošna uredba Evropske unije o varstvu podatkov (GDPR) 

JP LPT d.o.o. se zaveda pomena varstva osebnih podatkov, zato s podatki ravna v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov so dosegljive v tem dokumentu.

Ta stran uporablja piškotke


Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje piškotke za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje: nujno potrebni, analitični. Več informacij.