Iskanje Iskanje

Namera o prevzemu zapuščenih vozil

Datum

Ponedeljek, 4. 9. 2023

V skladu z 49. členom »Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana« Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju: JP LPT d. o. o.) v sodelovanju s pristojnim organom organizira prevzem zapuščenih vozil.

Ponudnik lahko poda le skupno ponudbo za vsa vozila iz priloženega seznama, pri čemer navede tudi ceno po posameznem vozilu. K ponudbi je potrebno priložiti potrdila, iz katerih izhaja, da je ponudnik registriran prevzemnik vozil za uničenje. Ponudniki so lahko zgolj prevzemniki, ki so kot taki določeni z veljavno zakonodajo in razpolagajo z ustreznimi veljavnimi pogodbami z upravljalci obratov za razstavljanje, ki v okviru skupnega načrta obdelujejo izrabljena/zapuščena vozila.

Za resnost oddane ponudbe ponudnik jamči s plačilom akontacije v višini 10 procentov od skupne ponujene vrednosti na TRR SI 56 0292 4025 7278 041 (NLB d. d.). Neizbranim ponudnikom se vplačana akontacija vrne na njihov TRR najkasneje v roku 5 delovnih dni, izbranemu ponudniku pa se le-ta odšteje pri izdaji računa za prevzem vozil. V primeru odstopa izbranega ponudnika od oddane ponudbe JP LPT d. o. o. vplačano akontacijo zadrži.

Ponudniki lahko svojo ponudbo pošljejo ali osebno dostavijo v zaprti kuverti na naslov JP LPT d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Na zunanjo stran kuverte je potrebno obvezno navesti: »Ponudba za prevzem zapuščenih vozil dne 11.9.2023« in dopisati NE ODPIRAJ – RAZPIS

Rok za oddajo ponudbe je torek 11.9. 2023 do 13h. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku bodo neodprte vrnjene ponudnikom kot nepravočasne. Odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi na sedežu JP LPT d. o. o., odpiranje bo v sredo 13.9. 2023 ob 12.uri in bo javno.

Ponudniki bodo o odločitvi obveščeni najkasneje do petka 15.9. 2023, in sicer preko elektronske pošte na e-naslov, ki ga ponudnik navede v ponudbi. Kriterij za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena z DDV.

Prevzem vozil je na lokaciji Centra za odvoz nepravilno parkiranih vozil JP LPT d. o. o. na Cesti dveh cesarjev BŠ, 1000 Ljubljana, prevoz kupec organizira sam na lastne stroške. Za vsako prevzeto vozilo mora ponudnik izdati ustrezno potrdilo o uničenju vozila, in sicer najkasneje v roku 10 delovnih dni od prevzema vozil. Potrdilo o uničenju vozil lahko ponudnik pošlje po pošti na naslov JP LPT d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@lpt.si

Za predhodni ogled se interesenti dogovorijo s kontaktno osebo za ogled: g. Aleš Tola gsm: 041/525-333. JPLPT d.o.o. si pridržuje pravico, da posamezno vozilo iz priloženega seznama ne preda izbranemu ponudniku.

Za ponudbo zapuščenih vozil kliknite TUKAJ.

Zapuscena 1

Ta stran uporablja piškotke


Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje piškotke za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje: nujno potrebni, analitični. Več informacij.