Najem prodajnega prostora na tržnicah

Najem prodajnega prostora na tržnicah

V skladu s Pravilnikom o tržnem redu na tržnih lokacijah JP LPT d. o. o. morajo kmetovalci, trgovci, gostinci, organizatorji prireditev in drugi posamezniki od upravljavca tržnice, Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju JP LPT d. o. o.), pridobiti dovoljenje za prodajo ali skleniti pogodbo o najemu oziroma rezervaciji prodajnega prostora.

Prosilci lahko za dovoljenje zaprosijo na obrazcu: Vloga za najem prodajnega prostora, ki mu morajo obvezno priložiti tudi dokazilo o registraciji dejavnosti glede na njihov pravni status, in sicer:

  • sklep o registraciji gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika (AJPES),
  • potrdilo o lastni pridelavi (izpis iz registra kmetijskih gospodarstev za KMG-MID, z izpisom GERK-ov, EKO-pridelovalci priložijo certifikat),
  • dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
  • izpisek iz evidence registriranih obratov nosilcev živilske dejavnosti – priložijo ga vsi, razen kmetijskih pridelovalcev, ki prodajajo pridelke v nepredelani obliki (izda vam ga Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin – UVHVVR),
  • potrdilo o vpisu v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo in VREDNOTNICA za osebno dopolnilno delo (ODD) za izvajalca.

Vlogo za oddajo prodajnih mest, skupaj z obvezno priloženo dokumentacijo, ki ustreza njihovemu pravnemu statusu (registracija ali potrdilo ali certifikat ali odločba ali drugo v skladu z zakonodajo), prosilci pošljejo na elektronski naslov: info@lpt.si