Zapore občinskih cest

Zapore občinskih cest

Zapore občinskih cest se lahko postavijo na podlagi dovoljenja, ki ga izda Mestna občina Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana izda na podlagi vlog različna dovoljenja in sicer dovoljenja za zaporo prometne površine zaradi izvedb prireditve, snemanja ali parkiranja vozil, dovoljenja za postavitev gradbenega odra ali ureditev gradbiščnega prostora, dovoljenja za začasno ureditev gradbiščnega uvoza in izvoza in dovoljenja za prekopavanje javne površine.

Obrazci za posamezne vloge so dostopni na naslednji povezavi.

Vloge za navedena dovoljenja je potrebno vložiti osebno na vložišču Mestne občine Ljubljana, Mačkova ulica 1 in sicer najmanj 21 dni pred začetkom predvidenih del. Pred predložitvijo vlog je potrebno plačati upravno takso za vlogo in upravno takso za dovoljenje.

Vlogam za izdajo prej navedenih dovoljenj je potrebno predložiti naročilnico, naslovljeno na Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana,

  • za izdelavo elaborata začasne prometne ureditve ali pregled elaborata, če ga je izdelala druga projektantska organizacija;
  • za vodenje postopka in pripravo predloga za izdajo dovoljenja za zaporo in
  • za izvedbo fizične postavitve zapore.

Preostale obvezne priloge k vlogam za izdajo dovoljenj za zaporo prometne površine zaradi izvedb prireditve, snemanja ali parkiranja vozil, za izdajo dovoljenj za postavitev gradbenega odra ali ureditev gradbiščnega prostora in za izdajo dovoljenj za prekopavanje javne površine so razvidne iz obrazcev vlog.

Vrednosti za izdelavo in pregled elaboratov začasne prometne ureditve, vrednosti za vodenje postopka in pripravo predloga za izdajo dovoljenja za zaporo ter vrednosti fizične postavitve zapor so razvidne v Ceniku storitev, materialov in najemov za drugo/tržno dejavnost JP LPT d. o. o.

Prikaz aktualnih zapor občinskih cest je razviden na naslednji povezavi.

Postavljanje zapor - POS-4