Sklep o dopolnitivi Cenika storitev, materialov in najemov za drugo/tržno dejavnost

Na podlagi 18. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (notarsko potrdilo opr. Št. SV 670/17 z dne 12.4.2017 – prečiščeno besedilo) odgovorna oseba družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, direktor mag. Andrej Orač sprejema

S K L E P

 

o objavi dopolnitve Cenika storitev, materialov in najemov za drugo/tržno dejavnost.

 

Cene se uporabljajo od 1.2.2020 dalje.

 

Direktor

mag. Andrej Orač