Namera o prevzemu zapuščenih vozil

V skladu z 49. členom »Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana« Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju: JP LPT d.o.o.) … v sodelovanju s pristojnim organom organizira prevzem zapuščenih vozil. Ponudniki lahko svojo ponudbo za celoten obseg vozil s ceno po posameznem vozilu in skupno vsoto pošljejo ali dostavijo v zaprti kuverti na naslov JPLPT d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.

Podana mora biti ponudba za prevzem vseh vozila iz seznama v celoti. Ponudnik za resnost oddane ponudbe jamči s predplačilom akontacije v višini 1.000,00€ na TRR SI 56 0292 4025 7278 041 (NLB d.d.). Neizbranim ponudnikom se akontacija vrne na njihov TRR.

V primeru odstopa izbranega ponudnika od oddane ponudbe JP LPT d.o.o. akontacijo zadrži.

Na zunanji strani kuverte z oddano ponudbo je potrebno obvezno navesti: »Ponudba za prevzem zapuščenih vozil dne 17. 5. 2021«. Rok za oddajo ponudbe je ponedeljek 17. 5. 2021 do 12h. Ponudniki bodo o odločitvi obveščeni do 21. 5. 2021.

Vozila si ponudniki po predhodnem dogovoru lahko ogledajo na lokaciji Centra za odvoz nepravilno parkiranih vozil JP LPT d.o.o. na Cesti dveh cesarjev, Ljubljana vsako sredo, četrtek ali petek do roka oddaje ponudb. med 10.00 in 12.00. Za predhodni ogled se interesenti dogovorijo s kontaktno osebo za ogled, ki je g. Aleš Tola na telefonski številki 041/525-333.

Kriterij za izbiro ponudnika je ponujena cena z DDV, ki mora biti enaka ali nižja izhodiščni za posamezno vozilo. Prevzem vozil je na lokaciji prodajalca, prevoz kupec organizira sam na lastne stroške. Ponudniki so lahko zgolj prevzemniki, ki so kot taki določeni z veljavno zakonodajo in razpolagajo z ustreznimi veljavnimi pogodbami z upravljalci obratov za razstavljanje, ki v okviru skupnega načrta obdelujejo izrabljena/zapuščena vozila.

Izbran bo ponudnik z enako oz. najbližjo ceno izhodiščni vrednosti.  Za vsako prevzeto vozilo bo moral posamezni ponudnik izdati ustrezno potrdilo o uničenju vozila.

JPLPT d.o.o. si pridržuje pravico, da posamezno vozilo ne preda ponudniku/prevzemniku.

Seznam vozil