Namera o prevzemu zapuščenih vozil

V skladu z 49. členom »Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana« Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju: JP LPT d. o. o.) v sodelovanju s pristojnim organom organizira prevzem zapuščenih vozil.

Ponudnik lahko poda le skupno ponudbo za vsa vozila iz priloženega seznama, pri čemer navede tudi ceno po posameznem vozilu. Ponudba se odda na zato pripravljenem obrazcu, ki ga najdete tukajK ponudbi je potrebno priložiti potrdila, iz katerih izhaja, da je ponudnik registriran prevzemnik vozil za uničenje. Ponudniki so lahko zgolj prevzemniki, ki so kot taki določeni z veljavno zakonodajo in razpolagajo z ustreznimi veljavnimi pogodbami z upravljalci obratov za razstavljanje, ki v okviru skupnega načrta obdelujejo izrabljena/zapuščena vozila.

Za resnost oddane ponudbe ponudnik jamči s plačilom akontacije v višini 1.000,00€ na TRR SI 56 0292 4025 7278 041 (NLB d. d.). Neizbranim ponudnikom se vplačana akontacija vrne na njihov TRR najkasneje v roku 5 delovnih dni, izbranemu ponudniku pa se le-ta odšteje pri izdaji računa za prevzem vozil. V primeru odstopa izbranega ponudnika od oddane ponudbe JP LPT d. o. o. vplačano akontacijo zadrži.

Ponudniki lahko svojo ponudbo pošljejo ali osebno dostavijo v zaprti kuverti na naslov JP LPT d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Na zunanjo stran kuverte je potrebno obvezno navesti: »Ponudba za prevzem zapuščenih vozil dne 27. 7. 2021«.

Rok za oddajo ponudbe je torek 27. 7. 2021 do 11h. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku bodo neodprte vrnjene ponudnikom kot nepravočasne. Odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi na sedežu JP LPT d. o. o., dne 27. 7. 2021 ob 12.uri in bo javno.

Ponudniki bodo o odločitvi obveščeni najkasneje do srede 4. 8. 2021, in sicer preko elektronske pošte na e-naslov, ki ga ponudnik navede v ponudbi.

Kriterij za izbiro ponudnika je ponujena cena z DDV, ki mora biti enaka ali nižja izhodiščni za posamezno vozilo na priloženem seznamu vozil. Izbran bo ponudnik z enako oz. najbližjo ponujeno ceno izhodiščni vrednosti. 

Prevzem vozil je na lokaciji Centra za odvoz nepravilno parkiranih vozil JP LPT d. o. o. na Cesti dveh cesarjev BŠ, 1000 Ljubljana, prevoz kupec organizira sam na lastne stroške. Za vsako prevzeto vozilo mora ponudnik izdati ustrezno potrdilo o uničenju vozila, in sicer najkasneje v roku 10 delovnih dni od prevzema vozil. Potrdilo o uničenju vozil lahko ponudnik pošlje po pošti na naslov JP LPT d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@lpt.si

Vozila si ponudniki po predhodnem dogovoru lahko ogledajo na lokaciji Centra za odvoz nepravilno parkiranih vozil JP LPT d.o.o. na Cesti dveh cesarjev, Ljubljana vsako sredo, četrtek ali petek do roka oddaje ponudb med 10.00 in 12.00 uro.

Za predhodni ogled se interesenti dogovorijo s kontaktno osebo za ogled: g. Aleš Tola gsm: 041/525-333.

JP LPT d.o.o. si pridržuje pravico, da posamezno vozilo iz priloženega seznama ne preda izbranemu ponudniku.

ZAP.
ŠT.
ŠTEVILKA VOZILO SKUPAJ
1. 4615 Renault Clio  250,00 €
2. 4589 Volkswagen Polo  470,00 €
3. 4569 Renault Clio  585,00 €
4. 4566 Smart  590,00 €
5. 4568 Renault Kangoo  590,00 €
6. 4546 Hyundai Tucson  650,00 €
7. R1 Renault Megan  655,00 €
8. 4560 Citroen C5  660,00 €
9. 4558 Audi A3  675,00 €
10. 4555 Volkswagen td5  725,00 €
11. R2 Citroen Xsara  730,00 €
12. 4548 Renault Clio  765,00 €
13. R3 Renault Clio  1.670,00 €
14. 4556 Citroen C5  2.150,00 €
15. R4 Citroen karavan  2.150,00 €
16. R5 Seat Ibiza  3.065,00 €